អត្ថន័យ 只有…才… និងការបញ្ចេញសំឡេង

只有…才…
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 只有…才… ខ្មែរ

zhǐ yǒu …cái …

  • មានតែ ...

HSK level


ចរិត

  • (zhǐ): តែប៉ុណ្ណោះ
  • (yǒu): មាន
  • (cái): តែប៉ុណ្ណោះ