អត្ថន័យ 可怜 និងការបញ្ចេញសំឡេង

可怜
ពាក្យសាមញ្ញ
可憐
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 可怜 ខ្មែរ

kě lián

  • អាណិតអាសូរ

HSK level


ចរិត

  • (kě): អាច
  • (lián): អាណិត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 可怜

  • 这个小孩儿找不到家了,真可怜。
    Zhège xiǎo hái'ér zhǎo bù dàojiāle, zhēn kělián.