អត្ថន័យ 可惜 និងការបញ្ចេញសំឡេង

可惜
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 可惜 ខ្មែរ

kě xī

  • ជាអកុសល

HSK level


ចរិត

  • (kě): អាច
  • (xī): គួរឱ្យអាណិត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 可惜

  • 你不能来参加我们的聚会太可惜了。
    Nǐ bùnéng lái cānjiā wǒmen de jùhuì tài kěxíle.