អត្ថន័យ 可是 និងការបញ្ចេញសំឡេង

可是
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 可是 ខ្មែរ

kě shì

  • ប៉ុន្តែ

HSK level


ចរិត

  • (kě): អាច
  • (shì): ត្រូវហើយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 可是

  • 虽然我很想去,可是实在没时间。
    Suīrán wǒ hěn xiǎng qù, kěshìshízài méi shíjiān.
  • 我有很多话要说,可是一紧张却说不出来了。
    Wǒ yǒu hěnduō huà yào shuō, kěshì yī jǐnzhāng quèshuō bu chūláile.