អត្ថន័យ 可能 និងការបញ្ចេញសំឡេង

可能
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 可能 ខ្មែរ

kě néng

 • អាច

HSK level


ចរិត

 • (kě): អាច
 • (néng): អាច

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 可能

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 我可能不能去上班了。
  Wǒ kěnéng bùnéng qù shàngbānle.
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 这件事,完全是可能的。
  Zhè jiàn shì, wánquán shì kěnéng de.