អត្ថន័យ 号码 និងការបញ្ចេញសំឡេង

号码
ពាក្យសាមញ្ញ
號碼
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 号码 ខ្មែរ

hào mǎ

  • ចំនួន

HSK level


ចរិត

  • (hào): ចំនួន
  • (mǎ): លេខកូដ