អត្ថន័យ 司机 និងការបញ្ចេញសំឡេង

司机
ពាក្យសាមញ្ញ
司機
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 司机 ខ្មែរ

sī jī

  • អ្នកបើកបរ

HSK level


ចរិត

  • (sī): ការបែងចែក
  • (jī): ម៉ាស៊ីន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 司机

  • 这位司机开出租车 5 年多了。
    Zhè wèi sījī kāi chūzū chē 5 nián duōle.