អត្ថន័យ 吃惊 និងការបញ្ចេញសំឡេង

吃惊
ពាក្យសាមញ្ញ
吃驚
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 吃惊 ខ្មែរ

chī jīng

  • ភ្ញាក់ផ្អើល

HSK level


ចរិត

  • (chī): បរិភោគ
  • (jīng): ឆក់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 吃惊

  • 这个消息非常令人吃惊。
    Zhège xiāoxī fēicháng lìng rén chījīng.