អត្ថន័យ 同学 និងការបញ្ចេញសំឡេង

同学
ពាក្យសាមញ្ញ
同學
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 同学 ខ្មែរ

tóng xué

 • មិត្តរួមថ្នាក់

HSK level


ចរិត

 • (tóng): ជាមួយ
 • (xué): រៀន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 同学

 • 同学们,你们好!
  Tóngxuémen, nǐmen hǎo!
 • 星期二同学请我去饭馆吃饭。
  Xīngqí'èr tóngxué qǐng wǒ qù fànguǎn chīfàn.
 • 我和同学们在踢足球。
  Wǒ hé tóngxuémen zài tī zúqiú.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 这个同学学习很认真,很努力。
  Zhège tóngxué xuéxí hěn rènzhēn, hěn nǔlì.