អត្ថន័យ 同时 និងការបញ្ចេញសំឡេង

同时
ពាក្យសាមញ្ញ
同時
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 同时 ខ្មែរ

tóng shí

  • ដំណាលគ្នា

HSK level


ចរិត

  • (tóng): ជាមួយ
  • (shí): ពេលវេលា