អត្ថន័យ 名字 និងការបញ្ចេញសំឡេង

名字
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 名字 ខ្មែរ

míng zi

 • ឈ្មោះដំបូង

HSK level


ចរិត

 • (míng): ឈ្មោះ
 • (zì): ពាក្យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 名字

 • 你的名字是什么?
  Nǐ de míngzì shì shénme?
 • 小姐,你叫什么名字?
  Xiǎojiě, nǐ jiào shénme míngzì?
 • 中国人的姓在名字的前面。
  Zhōngguó rén de xìng zài míngzì de qiánmiàn.
 • 我的名字叫李明。
  Wǒ de míngzì jiào lǐ míng.