អត្ថន័យ 否则 និងការបញ្ចេញសំឡេង

否则
ពាក្យសាមញ្ញ
否則
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 否则 ខ្មែរ

fǒu zé

  • បើមិនដូច្នេះទេ

HSK level


ចរិត

  • (fǒu): ទេ
  • (zé): បន្ទាប់មក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 否则

  • 我们现在出发吧,否则会迟到的。
    Wǒmen xiànzài chūfā ba, fǒuzé huì chídào de.