អត្ថន័យ 吸引 និងការបញ្ចេញសំឡេង

吸引
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 吸引 ខ្មែរ

xī yǐn

  • ទាក់ទាញ

HSK level


ចរិត

  • (xī): បៀម
  • (yǐn): ដឹកនាំ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 吸引

  • 这部电影很吸引人。
    Zhè bù diànyǐng hěn xīyǐn rén.