អត្ថន័យ 告诉 និងការបញ្ចេញសំឡេង

告诉
ពាក្យសាមញ្ញ
告訴
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 告诉 ខ្មែរ

gào su

 • ប្រាប់

HSK level


ចរិត

 • (gào): ផ្តល់ព័ត៌មាន
 • (sù): តវ៉ា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 告诉

 • 你能告诉我学校怎么走吗?
  Nǐ néng gàosù wǒ xuéxiào zěnme zǒu ma?
 • 我告诉你他姓张。
  Wǒ gàosù nǐ tā xìng zhāng.
 • 把你的意思告诉我吧。
  Bǎ nǐ de yìsi gàosù wǒ ba.