អត្ថន័យ 喂(叹词) និងការបញ្ចេញសំឡេង

喂(叹词)
ពាក្យសាមញ្ញ
喂(歎詞)
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 喂(叹词) ខ្មែរ

wèi

  • សួស្តី (ការអាក់ខាន)

HSK level


ចរិត

  • (wèi): ហេ