អត្ថន័យ 回答 និងការបញ្ចេញសំឡេង

回答
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 回答 ខ្មែរ

huí dá

 • ឆ្លើយតប

HSK level


ចរិត

 • (huí): ត្រលប់ទៅ
 • (dá): ចម្លើយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 回答

 • 回答错了。
  Huídá cuòle.
 • 我能回答这个问题。
  Wǒ néng huídá zhège wèntí.
 • 你的回答不能让人满意。
  Nǐ de huí dā bùnéng ràng rén mǎnyì.
 • 这个问题很容易回答。
  Zhège wèntí hěn róngyì huídá.