អត្ថន័យ 困难 និងការបញ្ចេញសំឡេង

困难
ពាក្យសាមញ្ញ
困難
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 困难 ខ្មែរ

kùn nan

 • ពិបាក

HSK level


ចរិត

 • (kùn): ងងុយគេង
 • (nán): ពិបាក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 困难

 • 即使遇到了困难也不要放弃。
  Jíshǐ yù dàole kùnnán yě bùyào fàngqì.
 • 工作中,我们遇到了很多困难。
  Gōngzuò zhōng, wǒmen yù dàole hěnduō kùnnán.
 • 这个任务对我来说很困难。
  Zhège rènwù duì wǒ lái shuō hěn kùnnán.
 • 真正的朋友会在你遇到困难的时候帮助你。
  Zhēnzhèng de péngyǒu huì zài nǐ yù dào kùnnán de shíhòu bāngzhù nǐ.