អត្ថន័យ 国际 និងការបញ្ចេញសំឡេង

国际
ពាក្យសាមញ្ញ
國際
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 国际 ខ្មែរ

guó jì

  • អន្តរជាតិ

HSK level


ចរិត

  • (guó): ប្រទេស
  • (jì): ឱកាស