អត្ថន័យ 图书馆 និងការបញ្ចេញសំឡេង

图书馆
ពាក្យសាមញ្ញ
圖書館
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 图书馆 ខ្មែរ

tú shū guǎn

 • បណ្ណាល័យ

HSK level


ចរិត

 • (tú): រូបភាព
 • (shū): សៀវភៅ
 • (guǎn): ព្រះពន្លា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 图书馆

 • 我把书还给图书馆了。
  Wǒ bǎ shū hái gěi túshū guǎnle.
 • 我从图书馆借了三本书。
  Wǒ cóng túshū guǎn jièle sān běn shū.
 • 我从图书馆借来了两本书。
  Wǒ cóng túshū guǎn jiè láile liǎng běn shū.
 • 图书馆为大家提供了安静的阅读环境。
  Túshū guǎn wéi dàjiā tígōngle ānjìng de yuèdú huánjìng.