អត្ថន័យ 地图 និងការបញ្ចេញសំឡេង

地图
ពាក្យសាមញ្ញ
地圖
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 地图 ខ្មែរ

dì tú

  • ផែនទី

HSK level


ចរិត

  • (de): ដី
  • (tú): រូបភាព

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 地图

  • 我的手机上有电子地图。
    Wǒ de shǒujī shàng yǒu diànzǐ dìtú.