អត្ថន័យ 地点 និងការបញ្ចេញសំឡេង

地点
ពាក្យសាមញ្ញ
地點
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 地点 ខ្មែរ

dì diǎn

  • ទីតាំង

HSK level


ចរិត

  • (de): ដី
  • (diǎn): ចំណុច

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 地点

  • 开会的地点在三楼会议室。
    Kāihuì dì dìdiǎn zài sān lóu huìyì shì.