អត្ថន័យ 坚强 និងការបញ្ចេញសំឡេង

坚强
ពាក្យសាមញ្ញ
堅強
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 坚强 ខ្មែរ

jiān qiáng

  • ខ្លាំង

HSK level


ចរិត

  • (jiān): ខ្លាំង
  • (qiáng): ខ្លាំង