អត្ថន័យ 大概 និងការបញ្ចេញសំឡេង

大概
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 大概 ខ្មែរ

dà gài

  • ប្រហែលជា

HSK level


ចរិត

  • (dà): ធំ
  • (gài): ទូទៅ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 大概

  • 他大概不会来了。
    Tā dàgài bù huì láile.