អត្ថន័យ 天气 និងការបញ្ចេញសំឡេង

天气
ពាក្យសាមញ្ញ
天氣
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 天气 ខ្មែរ

tiān qì

 • អាកាសធាតុ

HSK level


ចរិត

 • (tiān): ថ្ងៃ
 • (qì): ឧស្ម័ន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 天气

 • 今年二月天气很冷。
  Jīnnián èr yuè tiānqì hěn lěng.
 • 今天天气很汉语。
  Jīntiān tiānqì hěn hànyǔ.
 • 今天天气晴/阴。
  Jīntiān tiānqì qíng/yīn.
 • 今天的天气非常好。
  Jīntiān de tiānqì fēicháng hǎo.
 • 今天天气比较冷。
  Jīntiān tiānqì bǐjiào lěng.