អត្ថន័យ 失败 និងការបញ្ចេញសំឡេង

失败
ពាក្យសាមញ្ញ
失敗
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 失败 ខ្មែរ

shī bài

  • ការបរាជ័យ

HSK level


ចរិត

  • (shī): ចាញ់
  • (bài): ការបរាជ័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 失败

  • 虽然经历过很多次失败,但我从来没有放弃
    Suīrán jīnglìguò hěnduō cì shībài, dàn wǒ cónglái méiyǒu fàng qì