អត្ថន័យ 女儿 និងការបញ្ចេញសំឡេង

女儿
ពាក្យសាមញ្ញ
女兒
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 女儿 ខ្មែរ

nǚ ér

 • កូនស្រី

HSK level


ចរិត

 • (nǚ): ស្រី
 • (er): កូន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 女儿

 • 现在,我的女儿四岁了。
  Xiànzài, wǒ de nǚ'ér sì suìle.
 • 好漂亮的女儿!
  Hǎo piàoliang de nǚ'ér!
 • 我有一个女儿。
  Wǒ yǒu yīgè nǚ'ér.
 • 女儿很喜欢小狗。
  Nǚ'ér hěn xǐhuān xiǎo gǒu.
 • 我女儿 9 个月就会走了。
  Wǒ nǚ'ér 9 gè yuè jiù huì zǒule.