អត្ថន័យ 好像 និងការបញ្ចេញសំឡេង

好像
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 好像 ខ្មែរ

hǎo xiàng

  • ចូលចិត្ត

HSK level


ចរិត

  • (hǎo): វាល្អ
  • (xiàng): ចូលចិត្ត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 好像

  • 十年不见,他好像没什么变化。
    Shí nián bùjiàn, tā hǎoxiàng méishénme biànhuà.
  • 我们之间好像有误会。
    Wǒmen zhī jiān hǎoxiàng yǒu wùhuì.