អត្ថន័យ 好处 និងការបញ្ចេញសំឡេង

好处
ពាក្យសាមញ្ញ
好處
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 好处 ខ្មែរ

hǎo chu

  • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

HSK level


ចរិត

  • (hǎo): វាល្អ
  • (chù): កន្លែង