អត្ថន័យ 妈妈 និងការបញ្ចេញសំឡេង

妈妈
ពាក្យសាមញ្ញ
媽媽
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 妈妈 ខ្មែរ

mā ma

 • ម៉ាក់

HSK level


ចរិត

 • (mā): ម៉ាក់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 妈妈

 • 妈妈和爸爸叫我!
  Māmā hé bàba jiào wǒ!
 • 妈妈买了九个水果。
  Māmā mǎile jiǔ gè shuǐguǒ.
 • 妈妈,我爱你。
  Māmā, wǒ ài nǐ.
 • 妈妈在看电视。
  Māmā zài kàn diànshì.
 • 爸爸和妈妈都在家。
  Bàba hé māmā dōu zàijiā.