អត្ថន័យ 妻子 និងការបញ្ចេញសំឡេង

妻子
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 妻子 ខ្មែរ

qī zi

 • ប្រពន្ធ

HSK level


ចរិត

 • (qī): ប្រពន្ធ
 • (zi): កូន

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 妻子

 • 最左边的是哥哥的妻子。
  Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
 • 我妻子上班去了。
  Wǒ qīzi shàngbān qùle.
 • 我妻子的性格非常好,从不发脾气。
  Wǒ qīzi dì xìnggé fēicháng hǎo, cóng bù fā píqì.
 • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
  Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.