អត្ថន័យ 姐姐 និងការបញ្ចេញសំឡេង

姐姐
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 姐姐 ខ្មែរ

jiě jie

 • បងស្រី

HSK level


ចរិត

 • (jiě): បងស្រី

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 姐姐

 • 姐姐喜欢打篮球。
  Jiějiě xǐhuān dǎ lánqiú.
 • 我有两个姐姐。
  Wǒ yǒu liǎng gè jiějiě.
 • 姐姐的腿长,跑得快。
  Jiějiě de tuǐ zhǎng, pǎo dé kuài.
 • 姐姐的鼻子很高,很漂亮。
  Jiějiě de bízi hěn gāo, hěn piàoliang.
 • 姐姐的头发又黑又长。
  Jiějiě de tóufǎ yòu hēi yòu zhǎng.