អត្ថន័យ 季节 និងការបញ្ចេញសំឡេង

季节
ពាក្យសាមញ្ញ
季節
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 季节 ខ្មែរ

jì jié

  • រដូវកាល

HSK level


ចរិត

  • (jì): រដូវកាល
  • (jié): ផ្នែក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 季节

  • 一年有四个季节。
    Yī nián yǒu sì gè jìjié.