អត្ថន័យ 学校 និងការបញ្ចេញសំឡេង

学校
ពាក្យសាមញ្ញ
學校
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 学校 ខ្មែរ

xué xiào

 • សាលា

HSK level


ចរិត

 • (xué): រៀន
 • (xiào): សាលា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 学校

 • 他在学校前面。
  Tā zài xuéxiào qiánmiàn.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 商店在学校后面。
  Shāngdiàn zài xuéxiào hòumiàn.
 • 我们都在学校里。
  Wǒmen dōu zài xuéxiào lǐ.
 • 这个学校太大了。
  Zhège xuéxiào tài dàle.