អត្ថន័យ 学生 និងការបញ្ចេញសំឡេង

学生
ពាក្យសាមញ្ញ
學生
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 学生 ខ្មែរ

xué sheng

 • និស្សិត

HSK level


ចរិត

 • (xué): រៀន
 • (shēng): ផ្តល់​កំណើត

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 学生

 • 那些学生不听老师。
  Nàxiē xuéshēng bù tīng lǎoshī.
 • 我不是学生。
  Wǒ bùshì xuéshēng.
 • 你们学校有多少学生?
  Nǐmen xuéxiào yǒu duōshǎo xuéshēng?
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我们都是学生。
  Wǒmen dōu shì xuéshēng.