អត្ថន័យ 完成 និងការបញ្ចេញសំឡេង

完成
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 完成 ខ្មែរ

wán chéng

 • អនុវត្ត

HSK level


ចរិត

 • (wán): បញ្ចប់
 • (chéng): ដើម្បីធ្វើឱ្យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 完成

 • 这件事,在周末前必须完成。
  Zhè jiàn shì, zài zhōumò qián bìxū wánchéng.
 • 我按时完成了任务。
  Wǒ àn shí wánchéngle rènwù.
 • 任务完成百分之八十了。
  Rènwù wánchéng bǎi fēn zhī bāshíle.
 • 他们竟然只用了一周就完成了任务。
  Tāmen jìngrán zhǐ yòngle yīzhōu jiù wánchéngle rènwù.
 • 他很快就能完成这个任务。
  Tā hěn kuài jiù néng wánchéng zhège rènwù.