អត្ថន័យ 完整 និងការបញ្ចេញសំឡេង

完整
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 完整 ខ្មែរ

wán zhěng

  • បញ្ចប់

HSK level


ចរិត

  • (wán): បញ្ចប់
  • (zhěng): ទាំងមូល