អត្ថន័យ 客厅 និងការបញ្ចេញសំឡេង

客厅
ពាក្យសាមញ្ញ
客廳
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 客厅 ខ្មែរ

kè tīng

  • បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

HSK level


ចរិត

  • (kè): អតិថិជន
  • (tīng): សាល

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 客厅

  • 爸爸正在客厅看电视呢。
    Bàba zhèngzài kètīng kàn diànshì ne.
  • 客厅正面的墙上,正中挂着父的画像。
    Kètīng zhèngmiàn de qiáng shàng, zhèngzhòng guàzhe fù de huàxiàng.