អត្ថន័យ 家具 និងការបញ្ចេញសំឡេង

家具
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 家具 ខ្មែរ

jiā jù

  • គ្រឿងសង្ហារឹម

HSK level


ចរិត

  • (jiā): គ្រួសារ
  • (jù): ជាមួយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 家具

  • 搬家后我们换了新家具。
    Bānjiā hòu wǒmen huànle xīn jiājù.