អត្ថន័យ 宾馆 និងការបញ្ចេញសំឡេង

宾馆
ពាក្យសាមញ្ញ
賓館
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 宾馆 ខ្មែរ

bīn guǎn

  • សណ្ឋាគារ

HSK level


ចរិត

  • (bīn): ប៊ីន
  • (guǎn): ព្រះពន្លា

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 宾馆

  • 这是我们这儿最大的宾馆,可以住 300 个客人。
    Zhè shì wǒmen zhè'er zuìdà de bīnguǎn, kěyǐ zhù 300 gè kèrén.