អត្ថន័យ 密码 និងការបញ្ចេញសំឡេង

密码
ពាក្យសាមញ្ញ
密碼
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 密码 ខ្មែរ

mì mǎ

  • ពាក្យសម្ងាត់

HSK level


ចរិត

  • (mì): ក្រាស់
  • (mǎ): លេខកូដ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 密码

  • 我把信用卡的密码忘了。
    Wǒ bǎ xìnyòngkǎ de mìmǎ wàngle.