អត្ថន័យ 寒假 និងការបញ្ចេញសំឡេង

寒假
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 寒假 ខ្មែរ

hán jià

  • វិស្សមកាលរដូវរងារ

HSK level


ចរិត

  • (hán): ត្រជាក់
  • (jiǎ): មិនពិត