អត្ថន័យ 小吃 និងការបញ្ចេញសំឡេង

小吃
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 小吃 ខ្មែរ

xiǎo chī

  • អាហារសម្រន់

HSK level


ចរិត

  • (xiǎo): តូច
  • (chī): បរិភោគ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 小吃

  • 来北京一定要尝一尝北京的小吃。
    Lái běijīng yīdìng yào cháng yī cháng běijīng de xiǎochī.