អត្ថន័យ 小说 និងការបញ្ចេញសំឡេង

小说
ពាក្យសាមញ្ញ
小說
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 小说 ខ្មែរ

xiǎo shuō

 • រឿងប្រឌិត

HSK level


ចរិត

 • (xiǎo): តូច
 • (shuō): និយាយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 小说

 • 他的小说受到了读者们的欢迎。
  Tā de xiǎoshuō shòudàole dúzhěmen de huānyíng.
 • 他在写一本小说,还没写完。
  Tā zài xiě yī běn xiǎoshuō, hái méi xiě wán.
 • 我正在阅读这本小说。
  Wǒ zhèngzài yuèdú zhè běn xiǎoshuō.
 • 这本小说值得读一读。
  Zhè běn xiǎoshuō zhídé dú yī dú.
 • 这位作家的小说你读过吗?
  Zhè wèi zuòjiā de xiǎoshuō nǐ dúguò ma?