អត្ថន័យ 尽管 និងការបញ្ចេញសំឡេង

尽管
ពាក្យសាមញ្ញ
盡管
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 尽管 ខ្មែរ

jǐn guǎn

  • ទោះជា

HSK level


ចរិត

  • (jǐn): ហត់នឿយ
  • (guǎn): បំពង់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 尽管

  • 尽管我认识他很久了,但是并不了解。
    Jǐnguǎn wǒ rènshí tā hěnjiǔle, dànshì bìng bùliǎojiě.