អត្ថន័យ 左边 និងការបញ្ចេញសំឡេង

左边
ពាក្យសាមញ្ញ
左邊
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 左边 ខ្មែរ

zuǒ bian

  • ឆ្វេង

HSK level


ចរិត

  • (zuǒ): ឆ្វេង
  • (biān): ចំហៀង

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 左边

  • 最左边的是哥哥的妻子。
    Zuì zuǒbiān de shì gēgē de qīzi.
  • 左边的那个杯子是你的,右边的是我的。
    Zuǒbiān dì nàgè bēizi shì nǐ de, yòubiān de shì wǒ de.