អត្ថន័យ 希望 និងការបញ្ចេញសំឡេង

希望
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 希望 ខ្មែរ

xī wàng

 • សង្ឃឹម

HSK level


ចរិត

 • (xī): សង្ឃឹម
 • (wàng): សង្ឃឹម

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 希望

 • 希望它离公司近。
  Xīwàng tā lí gōngsī jìn.
 • 我希望你别走了。
  Wǒ xīwàng nǐ bié zǒule.
 • 孩子是爸爸、妈妈的希望。
  Háizi shì bàba, māmā de xīwàng.
 • 我希望有机会参加比赛。
  Wǒ xīwàng yǒu jīhuì cānjiā bǐsài.
 • 大家不要失望,我们还是有希望的。
  Dàjiā bùyào shīwàng, wǒmen háishì yǒu xīwàng de.