អត្ថន័យ 帮助 និងការបញ្ចេញសំឡេង

帮助
ពាក្យសាមញ្ញ
幫助
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 帮助 ខ្មែរ

bāng zhù

 • ជួយ

HSK level


ចរិត

 • (bāng): ជួយ
 • (zhù): ជួយ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 帮助

 • 为什么要帮助你?
  Wèishéme yào bāngzhù nǐ?
 • 请帮助我找一家搬家公司,好吗?
  Qǐng bāngzhù wǒ zhǎo yījiā bānjiā gōngsī, hǎo ma?
 • 这本词典对我的学习很有帮助。
  Zhè běn cídiǎn duì wǒ de xuéxí hěn yǒu bāngzhù.
 • 我们需要一些帮助。
  Wǒmen xūyào yīxiē bāngzhù.
 • 他很愿意帮助别人。
  Tā hěn yuànyì bāngzhù biérén.