អត្ថន័យ 年龄 និងការបញ្ចេញសំឡេង

年龄
ពាក្យសាមញ្ញ
年齡
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 年龄 ខ្មែរ

nián líng

  • អាយុ

HSK level


ចរិត

  • (nián): ឆ្នាំ
  • (líng): អាយុ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 年龄

  • 随便问别人的年龄是不礼貌的。
    Suíbiàn wèn biérén de niánlíng shì bù lǐmào de.