អត្ថន័យ 幸福 និងការបញ្ចេញសំឡេង

幸福
ពាក្យសាមញ្ញ / សាមញ្ញ

និយមន័យ 幸福 ខ្មែរ

xìng fú

  • រីករាយ

HSK level


ចរិត

  • (xìng): សំណាង
  • (fú): ពរជ័យ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 幸福

  • 我生活得很幸福。
    Wǒ shēnghuó dé hěn xìngfú.
  • 钱买不来幸福。
    Qián mǎi bù lái xìngfú.