អត្ថន័យ 开玩笑 និងការបញ្ចេញសំឡេង

开玩笑
ពាក្យសាមញ្ញ
開玩笑
ពាក្យប្រពៃណី

និយមន័យ 开玩笑 ខ្មែរ

kāi wán xiào

  • កំប្លែង

HSK level


ចរិត

  • (kāi): បើក
  • (wán): លេង
  • (xiào): សើច

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 开玩笑

  • 你是在开玩笑吧?
    Nǐ shì zài kāiwánxiào ba?